Privacyverklaring

Deze website is eigendom van GOBO INTERNATIONAL N.V.
Contactgegevens: Tongersesteenweg 53 B-3620 Lanaken
Tel 089 71 00 70 – info@gobo.eu – BE 0403.877.811
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, foto’s, data, teksten, beelden, ed. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GOBO INTERNATIONAL N.V. of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. GOBO INTERNATIONAL N.V. draagt er zorg voor dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeuring en bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, kan GOBO INTERNATIONAL N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Privacy Beleid
GOBO INTERNATIONAL N.V., respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacy policy informeren wij u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gegevens door ons zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd.
Hoewel de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker, persoonlijke informatie achterlaat om met ons in contact te treden. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de informatieverstrekking.
Persoonsgegevens die wij verwerken
GOBO INTERNATIONAL N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u contact met ons opneemt via

• Het contactformulier: Voor- en/of achternaam, E-mail adres, Bedrijfsadres;
• Optie jobs: Naam, Email, Motivatie en C.V. (indien deze opgeladen wordt);

GOBO INTERNATIONAL N.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens van u.

Als u onze website bezoekt, registreren wij technische informatie om onze werking van de website te optimaliseren. GOBO INTERNATIONAL N.V. verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals klikgedrag, http protocol elementen, zoektermen, browser type of IP-adres. Dit enkel om onze service en website te verbeteren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GOBO INTERNATIONAL N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen op uw vragen/opmerkingen geplaatst op de website;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te contacteren in verband met een mogelijke vacature.
Geautomatiseerde besluitvorming
Deze website maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten (profilering).
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GOBO INTERNATIONAL N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
GOBO INTERNATIONAL N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GOBO INTERNATIONAL N.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GOBO INTERNATIONAL N.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GOBO INTERNATIONAL N.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. GOBO INTERNATIONAL N.V. maakt gebruik van Google Analytics: deze analyse methode omvat geen persoonsgegevens en dient enkel om gebruik van onze website te analyseren.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GOBO INTERNATIONAL N.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Aan uw verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, gevolg worden gegeven.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GOBO INTERNATIONAL N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op (zie Contact). Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT systemen zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Contactgegevens van GOBO INTERNATIONAL N.V.
Voor alle vragen met betrekking tot deze privacy verklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u terecht bij onderstaande coördinaten. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.
GOBO INTERNATIONAL N.V.
Tongersesteenweg 53
B-3620 Lanaken
BE 0403 877 811
Contactpersoon: Jurgen Gobyn – CEO
Tel nummer 089 71 00 16
Email: Jurgen.Gobyn@gobo.eu

Indien u meent dat GOBO INTERNATIONAL N.V. niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of op enigerlei wijze de wetten en de regelgeving overtreedt, hebt u het recht klacht in te dienen bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer CBPL: www.privacycommission.be